Privacy

Privacy beleid van PSYence

PSYence verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement informeert Nicolette Tijdgat van PSYence u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. 

Dit privacy beleid is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van PSYence, en geeft per onderwerp de meest relevante informatie.
PSYence gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor psychologen geldt een beroepsgeheim, hetgeen betekent dat er nooit zonder uw toestemming informatie aan derden versterkt mag worden.

Verantwoordelijke

PSYence is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG. PSYence vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van cliënten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Nicolette Tijdgat van PSYence wil open zijn over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Voorop staat dat er in alle gevallen PSYence zich houdt aan de eisen die de Wbp stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij PSYence geregistreerd staan altijd opvragen of wijzigen.

Toepassing

Dit privacy beleid is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie PSYence persoonsgegevens verwerkt.

 • (potentiele) cliënten
 • bezoekers aan de praktijk van PSYence
 • bezoekers van www.psyence.nl
 • alle overige personen die met PSYence contact opnemen of waarvan persoonsgegevens worden verwerkt.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

PSYence verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden. Uw gegevens worden verwerkt:

 • 
voor een zo goed mogelijk behandeltraject
 • (indien van toepassing) optimaal contact met de huisarts en andere specialisten
 • voor het versturen van facturen
 • het registreren van uw clickgedrag ten aanzien van het gebruik van de website
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden.

PSYence verwerkt persoonsgegevens via het aanmeldingsformulier of via de website bij uw aanmelding. Dit gebeurt op basis van toestemming. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt PSYence?

Er worden verschillende categorieën persoonsgegevens verzameld, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • interactiegegevens (informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons).
 • gegevens die nodig zijn voor het behandeltraject.

PSYence verzamelt (persoons)gegevens direct bij u.

Hoe zorgt PSYence voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

PSYence gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. PSYence neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. PSYence deelt alleen persoonsgegevens met toestemming van de cliënt.
In opdracht van PSYence kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. PSYence maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden

Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. PSYence kan uw (persoons)gegevens met derden alleen delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Bewaartermijnen

PSYence bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/Avg.
Medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst.
Financieel-administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van gegevens.
De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan PSYence. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de Avg. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover PSYence nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar) voor PSYence maakt.
U hebt het recht Nicolette Tijdgat van PSYence te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Nicolette Tijdgat van PSYence.
Stuur uw verzoek via e-mail naar nicolette@psyence.nl
Of stuur een brief naar PSYence
T.a.v. Nicolette Tijdgat
Stijntjesduinstraat 33
2202 LA Noordwijk
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past PSYence passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan PSYence doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik wordt altijd aangifte gedaan. PSYence neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over het privacy beleid? Neemt u dan gerust contact op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op: 22 oktober 2018

PSYence behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit privacy beleid. PSYence raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.