Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van PSYence

Opgesteld door PSYence praktijkhouder Nicolette Tijdgat, gevestigd te Noordwijk. PSYence staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62892630

Betalingsvoorwaarden

De door Nicolette Tijdgat van PSYence aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het onderzoek en/of de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald is de cliënt in verzuim, – zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist – en kan Nicolette Tijdgat van PSYence rente in rekening brengen van 1% per maand over het openstaande bedrag, zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum kan Nicolette Tijdgat van PSYence de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het zenden van een betalingsherinnering kan een bedrag van € 15,- als administratiekosten aan de cliënt in rekening worden gebracht. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is Nicolette Tijdgat van PSYence zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-. Bij betalingsachterstand is Nicolette Tijdgat van PSYence gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Bereikbaarheid

De praktijk is telefonisch bereikbaar op 06 248 199 62. Tijdens behandelingen staat de telefoon doorgeschakeld naar de voicemail. Indien u een bericht inspreekt wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

Annulering

Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psychotherapeut en de cliënt. Kunt om welke reden dan ook niet komen op een afspraak? Meld dit dan minimaal 24 uur van te voren. U kunt ten alle tijden een boodschap inspreken op de voicemail. Anders wordt de tijd die was gereserveerd voor de afspraak in rekening gebracht. U ontvangt dan een factuur voor de gereserveerde tijd, deze kosten zijn voor uw eigen rekening.

Factuur

Nicolette Tijdgat van PSYence streeft ernaar de factuur dezelfde dag van behandeling, per email aan de cliënt te sturen. Dit kan uitlopen tot maximaal 14 dagen na de behandelingsdatum. Cliënt is verantwoordelijk voor de betaling van de factuur. Zie het actuele particuliere tarief op www.psyence.nl
 PSYence werkt onafhankelijk van verzekeraars.

Meer over ons privacy beleid